REIDI TEE 2.ETAPP SAI EHITUSLOA

Reidi tee II etapp on 1,2 km pikkune ja algab Pikksilma tn ristmikult ning lõppeb Pirita tee – Narva mnt ristmikul.
2017-23-01_REIDITEE_22

Reidi tee on projekteeritud 2+2 läbiva sõidurajaga põhitänavana. Kokku on projekteeritud teelõigul 6 foorjuhitavat ristmikku ja 4 reguleeritud ülekäigurada ristmike vahelisel alal. Reidi tee II ehitusetappi jääb 3 foorjuhitavat ristmikku ja 2 reguleeritud ülekäigurada. Tee ja ristmike lahendused arvestavad teega külgnevate alade detailplaneeringutega. Reidi tee põhjapoolsele küljele on projekteeritud jalgrattatee ja kõnnitee, mis kulgevad läbi ribapargi.
Tänava lõunapoolsele küljele on projekteeritud segaliiklusega kergliikustee. Kogu tee ulatuses on kavandatud haljastust (kõrghaljastus, põõsad, murualad).

Reidi tee paikneb valdavalt üldplaneeringu järgse Põhjaväila jaoks reserveeritud tee maa-alal, välja arvatud Russalka monumendi poole jääval 200 m pikkusel osal on tee nihutatud lõuna poole. Tee maa-alalt väljumine ning tee nihkumine lõuna poole on tingitud I väärtusklassi kuuluva tamme säilitamise vajadusest.

reidi tee

Pirita teed hõlmab tee-ehitus ~400 m ulatuses. Rajatakse uus bussipeatus linna sisenevale suunale ja lisaks reguleeritud ülekäigurada. Pirita tee äärde jääv parkla rekonstrueeritakse. Narva maanteed hõlmab tee-ehitus ~600 m ulatuses, mis on vajalik Reidi tee lahenduse ja olemasoleva olukorraga sidumiseks. Narva mnt-l algab töömaa Narva mnt 96 kinnistu juurest ja lõppeb Narva mnt 108a kinnistu juures.

Plaanilahenduse ja liikluskorralduse osas on tööprotsessi käigus, pärast tellija poolset eskiisi kinnitamist ja 11.04.2016 toimunud avalikku aruelu, sisse viidud järgmised muudatused.

  • Sõidutee aluse ruumi osakaalu kogu ristlõikes on võimalikult vähendatud, piirdudes ristmikevahelistel lõikudel 2+2 sõidurajaga.
  • Sõidusuundade eraldamiseks on kasutatud kitsast vaheriba (laius minimaalselt 1,8 m).
  • Sõidutee ja linnapoolne kergliiklustee on nihutatud teekoridori lõunapoolsesse serva. Sellega on tagatud paremad võimalused rannapromenaadi kujundamiseks teekoridori põhjapoolsesse (merepoolsesse) serva.

2+2 läbiva sõidurajaga lahendus ei võimalda tulevikus sõiduteed laiendada ilma märkimisväärseid kulutusi tegemata. 2+2 sõidurajaga tänava projektlahendus ei ole ideaalses kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, kus Reidi teel (mis on osa planeeritud Põhjaväilast) nähti ette kummaski sõidusuunas 3 läbivat sõidurada. Ristmike läbilaskvusarvutused on esitatud eraldi osana.

Arvesse on võetud ka COWI A/S poolt koostatud raportit Reidi tee projekti eskiislahendusele. Raportis toodud ettepanekute arvestamist või mittearvestamist kirjeldab 30.09.2016 toimunud projekteerimise nõupidamise protokoll.

Arvestatud on skulptuuride vaadeldavuse tagamise vajadusega ning koostatud on joonised, kus on määratud alad, kuhu ei saa planeerida kõrghaljastust ning reklaamikandjaid.

2017-23-01_REIDITEE_24

Plaanilahenduse koostamisel on arvestatud asjaoluga, et anda maksimaalne ruum haljastusele, jalakäijatele ning jalgratturitele. Sellest tulenevalt on kavandatud sõidutee geomeetria muutuva kogulaiusega, mis võimaldab säästa ruumi ning on liiklejatele intuitiivselt kiirust alandav lahendus. Täpsemalt saab lahendustest lugeda maastikuarhitektuuri seletuskirjast.

 

 

top