Hoone ja insenervõrkude projekteerimine

Pakume hooneväliste tehnovõrkude ja -rajatiste projekteerimist eskiisi, eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti staadiumites. Asendiplaani osa komplektne lahendamine annab tellijale kindluse, et tehnovõrgud ja rajatised on lahendatud võimalikult soodsalt, otstarbekalt ning konfliktivabalt. Koostöö arhitektide ja teiste hoone tehnosüsteemide projekteerijatega garanteerib kvaliteetse ehitusprojekti.

Vajadusel ja soovi korral tellime tööks vajalikud lähtematerjalid (nt. tehnilised tingimused võrguvaldajatelt). Koostame tehnovõrkude eskiisi ja kooskõlastame trassivaliku kohaliku omavalitsusega. Kooskõlastame projekteeritud lahendused võrguvaldajatega ja taotleme ehitusload kohalikust omavalitsusest.


Teenused Referentsid Võta ühendust

Asendiplaaniliste lahenduste koostamine

Vertikaalplaneerimine

Liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine

Maastikuarhitektuurne projekteerimine

Maastikuarhitektuurne projekteerimine

Hoone teenindamiseks vajalike insenervõrkude lahendamine

Veevarustuse projekteerimine

Reoveekanalisatsiooni projekteerimine

Sademevete kanalisatsiooni projekteerimine

Reoveepumplate projekteerimine

Pumplate projekteerimine

Soojusvarustuse projekteerimine

Gaasivarustuse projekteerimine

Tänavavalgustuse projekteerimine

Tiikide, kraavide ja kanalite projekteerimine

Purskkaevude projekteerimine

Tuletõrje välisveevarustuse projekteerimine

Päikseelektrijaamade projekteerimine

Tuuleelektrijaamade projekteerimine

Elektriautode laadimispunktide projekteerimine

Gaasijaamade projekteerimine

Tehnilise taristu projekteerimine

Projekteerimise juhtimine ja järelevalve

Ekspertiisid ja konsultatsioonid

Ekspertiisid ja konsultatsioonid

Peaprojekteerimine