REIDI TEE SAI ESIMESE ETAPI EHITUSLOA

Reidi tee on projekteeritud 2+2 läbiva sõidurajaga põhitänavana. Kokku on projekteeritud teelõigul 3 foorjuhitavat ristmikku ja 2 reguleeritud ülekäigurada ristmike vahelisel alal. Tee ja ristmike lahendused arvestavad teega külgnevate alade detailplaneeringutega. Reidi tee põhjapoolsele küljele on projekteeritud jalgrattatee ja kõnnitee, mis kulgevad läbi ribapargi. Tänava lõunapoolsele küljele on projekteeritud segaliiklusega kergliikustee. Kogu tee ulatuses on kavandatud haljastust (kõrghaljastus, põõsad, murualad).

Reidi tee paikneb üldplaneeringu järgse Põhjaväila jaoks reserveeritud tee maa-alal.

Rajatav uus 1,2 km pikkune teelõik algab Ahtri tn-Jõe tn-Lootsi tn ristmikult ning lõppeb Pikksilma tänava piirkonnas. Tegu on Reidi tee I ehitusetapiga

Plaanilahenduse ja liikluskorralduse osas on tööprotsessi käigus, pärast tellija poolset eskiisi kinnitamist ja 11.04.2016 toimunud avalikku aruelu, sisse viidud järgmised muudatused.

  • Sõidutee aluse ruumi osakaalu kogu ristlõikes on võimalikult vähendatud, piirdudes ristmikevahelistel lõikudel 2+2 sõidurajaga.
  • Sõidusuundade eraldamiseks on kasutatud kitsast vaheriba (laius minimaalselt 1,8 m).
  • Sõidutee ja linnapoolne kergliiklustee on nihutatud teekoridori lõunapoolsesse serva. Sellega on tagatud paremad võimalused rannapromenaadi kujundamiseks teekoridori põhjapoolsesse (merepoolsesse) serva.

2+2 läbiva sõidurajaga lahendus ei võimalda tulevikus sõiduteed laiendada ilma märkimisväärseid kulutusi tegemata. 2+2 sõidurajaga tänava projektlahendus ei ole ideaalses kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, kus Reidi teel (mis on osa planeeritud Põhjaväilast) nähti ette kummaski sõidusuunas 3 läbivat sõidurada. Ristmike läbilaskvusarvutused on esitatud eraldi osana.

Arvesse on võetud ka COWI A/S poolt koostatud raportit Reidi tee projekti eskiislahendusele. Raportis toodud ettepanekute arvestamist või mittearvestamist kirjeldab 30.09.2016 toimunud projekteerimise nõupidamise protokoll.

Arvestatud on skulptuuride vaadeldavuse tagamise vajadusega ning koostatud on joonised, kus on määratud alad, kuhu ei saa planeerida kõrghaljastust ning reklaamikandjaid (joonised on esitatud maastikuarhitektuurses osas).

Plaanilahenduse koostamisel on arvestatud asjaoluga, et anda maksimaalne ruum haljastusele, jalakäijatele ning jalgratturitele. Sellest tulenevalt on kavandatud sõidutee geomeetria muutuva kogulaiusega, mis võimaldab säästa ruumi ning on liiklejatele intuitiivselt kiirust alandav lahendus. Täpsemalt saab lahendustest lugeda maastikulahenduse seletuskirjast.

Projekti tee-ehitusliku osa on koostanud K-Projekt AS ja Novarc Group AS koostöös. Seejuures on projekteeritud tööjaotuse alusel, kus Novarc Group AS teedeehituslik osa algab Ahtri tn-Jõe tn-Lootsi tn ristmikult ja lõpeb Uus-Sadama ja Petrooleumi tn vahelisel Reidi tee lõigul. Ülejäänud teelõigu ja ristmikud on lahendanud K-Projekt AS.

Loe maastikulahenduse seletuskirja

top