Planeeringute koostamine


Koostame detailplaneeringuid ja üldplaneeringute teemaplaneeringuid, mille kvaliteedi tagamiseks teeme tihedat koostööd tellijate ja omavalitsustega. K-Projekti meeskond on pädev koostama planeeringuid vastavalt Planeerimisseaduse nõuetele.

  • Detailplaneeringute koostamine
  • Üldplaneeringu teemaplaneeringute koostamine – peamiselt teedevõrgu ja tehnovõrkude planeerimiseks
  • Arhitektuurivõistluste korraldamine parima planeerimislahenduse leidmiseks
  • Konsultatsioonitegevuse pakkumine

Detailplaneeringute koostamine

Oleme spetsialiseerunud põhiliselt detailplaneeringute koostamisele. Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse territooriumi väiksema osa kohta, mille eesmärgiks on määrata maa-ala kruntide maakasutus ja lähiaastate ehitustegevus. Detailplaneering annab seadusliku aluse hoonete püstitamiseks, olemasolevate hoonete laiendamiseks, maa-ala kruntide ning uute kinnistu piiride moodustamiseks.

Peamiselt koostame detailplaneeringuid Tallinnas ja lähialal. Tallinnas kehtestatud planeeringutest on aastate lõikes stabiilselt keskmiselt 20% K-Projekti koostatud.

Teemaplaneeringute koostamine

Tulenevalt meie ettevõtte võimekusest transpordi ja insenervõrkude planeerimisel koostame vajadusel ka üldplaneeringu teemaplaneeringuid teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks suuremal alal. Teemaplaneering koostatakse kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks.

Konsultatsioon

Seoses uue Planeerimisseaduse ja Ehitusseadustiku jõustumisega on märgatavalt suurenenud konsultatsioonitegevuse osakaal.

 

 

top