Uuringud ja analüüsid

Teostame geodeetilisi uurimistöid, dendroloogilisi ehk haljastuslikke uuringuid, liiklusuuringuid ja -prognoose ning insolatsioonianalüüse.

Geodeetilised tööd

Topo-geodeetilise mõõdistustöö eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.

Dendroloogia

Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimine on kohustuslik läbi viia detailplaneeringute ja ehitusprojektide menetlemisel aladel, millel kasvavad puittaimed ja kaitsealused taimeliigid.

Liiklusuuringud

Liiklusuuringu aruande eesmärk on anda ülevaade tänasest ja perspektiivsest liiklussagedustest, liikluskooseisust, koormussagedusest ja ristmike läbilaskvusest.

Insolatsioon

Uusehitiste rajamisel ei tohi insolatsioon ehk otsene päikesekiirgus olemasolevas eluruumis nii oma- kui naaberkinnistutel väheneda rohkem kui poole võrra.


Omame pikaajalist kogemust insenerilahenduste väljatöötamisel, planeeringute koostamisel ja ehituskonsultatsiooniteenuse osutamisel.

Võta ühendust

top