Geodeetilised alusplaanid ehk geoalused


Topo-geodeetilise mõõdistustöö eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.

Topo-geodeetilise mõõdistamise tulemusena koostab geodeet aruande koos digitaalse geodeetilise alusplaaniga, mis on aluseks projekteerimistööde läbiviimisel. Topo-geodeetilisele alusplaanil näidatakse lisaks maa-pealsetele objektidele vajalikud maapinna kõrgusmärgid ja kõik maa-alused rajatised – tehnovõrgud. Tehnovõrkude paiknemine kooskõlastatakse tehnovõrkude valdajatega.

 

Teostame järgnevaid geodeetilisi töid:

  • Geodeetiline mõõdistamine
  • Ehitusgeodeesia
  • Teostusmõõdistamine
  • Maakorralduslike toimingute teostamine

Geodeetilise mõõdistustöö hinnapäringule palume lisada:

  • Mõõdistatava objekti asukoht (katastritunnused, aadressid)
  • Võimalusel piiritletud ala skeem
  • Mõõdistustöö soovitav tähtaeg

Garanteerime, et K-Projekt poolt koostatud geodeetiline alusplaan vastab ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale.

 

 

 

 

top