RB2

RAIL BALTIC PÄRNU KAUBATERMINAL

Sõlmisime lepingu Rail Balticu Pärnu kaubaterminali detailplaneeringu ja eelprojekti koostamiseks. Projekti käigus lahendatakse piirkonna 1435mm-rööpmelaiuse raudtee infrastruktuuri hoolduskeskuse maa-ala, koostatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine ning eelprojekt raudtee-ja maanteetaristu, tehnovõrkude ja hoonestuse lahendamiseks. Rail Baltic on suurim Eestisse kavandatav taristu ehitusobjekt, mille kiire raudtee kulgeb marsruudil Tallinn-Pärnu-Riia-Kaunas-Poola/Leedu piir ning hetkel veel ehitusjärgus oleva raudtee kasutuselevõtmine on kavandatud […]

top